Έχουμε αποκτήσει: Πιστοποιητικό ποιότητας EN ISO 9001: 2008

Η Media Leaders Ltd. κατέχει το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας CMS EN ISO 9001: 2008

Μεταξύ των κύριων στόχων της Leaders Media Ltd. ανήκει η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών των πελατών. Επικεντρωνόμαστε στη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού μας και εργαζόμαστε με συνέπεια για την επίτευξη των στόχων μας στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών και της απόδοσης των διεθνών προτύπων ποιότητας. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι η αναγνώριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι μόνο στα ηλεκτρονικά καταστήματα που διαχειρίζεται η Media Leaders Ltd. μεταξύ των πελατών και η απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ποιότητας. Η ικανοποίηση των πελατών μας και όλων των ενδιαφερομένων είναι βασική υπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μας.

Το EN ISO 9001: 2008 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όταν ένας οργανισμός πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα που εκτελούν απαιτήσεις των πελατών και επικεντρώνεται στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για επιτύχετε συνεχή βελτίωση αυτού του συστήματος. Όλες οι απαιτήσεις αυτού του Διεθνούς προτύπου ισχύουν γενικά για οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το είδος των προϊόντων που παρέχουν.

Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι το σύστημα ποιότητας της Media Leaders Ltd. είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001: 2008

iso πιστοποιητικό